Met de Eindejaarstips 2018 willen wij u attenderen op de mogelijkheden om 2018 fiscaal goed af te sluiten, en 2019 goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaarstips kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die de regering per 1 januari 2019 wil doorvoeren. Daarnaast gaan we in op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Ook deze plannen zijn nog niet allemaal goedgekeurd.

Tarief vennootschapsbelasting

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting is in 2018 € 200.000. Hierover is de besloten vennootschap een tarief van 20 % verschuldigd.

Per 1 januari 2019 gaat het tarief naar 19 %, en vervolgens per 1 januari 2020 naar 17,5 % en per 1 januari 2021 naar 15 %.

In de tweede schijf vanaf € 200.000 gaat het tarief per 1 januari 2020 van 25 % naar 23,9 % en per 1 januari naar 20,5 %.

Verliesverrekening (carry forward)

De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van 9 naar 6 jaar en de carry back blijft 1 jaar. Dit gaat gelden voor verliezen vanaf het boekjaar 2019. De beperking geldt ook voor verlies uit aanmerkelijk belang (box 2).

Om te voorkomen dat een verlies tot en met 2018, dat 9 jaar verrekenbaar is, eerder verrekend moet worden dan een verlies uit 2019, wordt de volgorde van verliesverrekening aangepast: een verlies uit 2019 en 2020 moet verrekend worden voor het verlies van 2017 of 2018

Beperking afschrijving gebouwen

Besloten vennootschappen mogen vanaf 2019 een gebouw in eigen gebruik niet verder afschrijven dan tot op 100% van de WOZ-waarde ( bodemwaarde). Deze afschrijvingsbeperking bestaat al jaren voor beleggingspanden, Rutte III wil die ook invoeren voor panden in eigen gebruik. Er is nog niets bekend over overgangsrecht.

De voorgestelde afschrijvingsbeperking gaat niet gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De afschrijvingsbeperking is een grondslag verbredende maatregel die de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting deels weer ongedaan maakt.

Het AB-tarief gaat naar 26,9 %

Rutte III wil het tarief in box 2 voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gefaseerd verhogen, van 25% naar 26,25 % in 2020 en aansluitend naar 26,9 % in 2021. Deze tariefsverhoging wordt voorgesteld om het globale evenwicht qua belastingheffing tussen BV’s en ondernemingen in de inkomstenbelasting in stand te houden.

Lenen bij de B.V.

De DGA die een schuld heeft bij zijn B.V. van meer dan € 500.000 moet over het meerdere direct afrekeningen met de fiscus tegen het aanmerkelijk belang tarief. Eigen woningschulden vallen niet onder deze regeling. De maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2022. Het wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2019 worden ingediend bij de Tweede kamer.

Rechtshandelingen met de eigen BV

Rechtshandelingen tussen de BV en de DGA, waarbij de DGA optreedt namens zichzelf en namens de BV moeten ingevolge de wet schriftelijk worden vastgelegd. Deze vastlegging geschiedt door middel van contracten of notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Vastlegging van rechtshandelingen met de BV is zeker van belang bij transacties waarbij tegengestelde belangen tussen de BV en de DGA kunnen spelen. Denk hierbij aan de arbeidsverhouding, pensioenrechten, onderlinge geldlening en borgstellingen.

Indien vastlegging achterwege is gebleven, kan de rechtshandeling worden vernietigd. Vernietiging kan overigens alleen door of ten behoeve van de BV plaatsvinden, bijvoorbeeld door de curator in geval van faillissement.

Teruggaaf agio

De terugbetaling van aandelenkapitaal door een B.V. aan haar aandeelhouders kan in beginsel belastingvrij plaatsvinden. De terugbetaling is belastingvrij voor zover die niet meer bedraagt dan de fiscale verkrijgingsprijs op de aandelen. Bij een agioreserve zal deze eerst in aandelen moeten worden omgezet en vervolgens moeten de aandelen worden afstempelen. Dat zijn twee handelingen die door de notaris moeten worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben dan geven we u graag een nadere toelichting. Vul het contactformulier in of bel ons via 0229 54 14 54.

Tevens wensen wij u alvast hele prettige feestdagen toe.